Klaes Gerbrandy

PositionMidblokkeerder
Nummer7

Ik bin yn 2013 wer begȗn mei volleybaljen yn’ e Hommerts. It aardige is dat ik der 35 ier lyn, doe de club oprjochte is, der ek al bij wie (Van der Pal hat doe it volleybal yn Hommerts yntrodusearre bij de Gymnastiek club SHELL).

It spultsje wie, en is,  altiid hartstikke moai. Yn ’t foarste plak  sette we as groep hast eltse freedtejȗn wer in prestaasje del (hjir traine we ek hurd foar) en derneist krij ik fan dizze sport in soart adrenalyne yn it lichem. It is hast ferslaafjend!

Foaral nei de tiid is de humor ek net fan de loft en nimme we der ien op, feste prik…. Koartsein: it is noait ientoanich!!